خدمات اقامتی


خدمات اقامتی

از فعالیتهای شرکت گاردین ورلد ارائه خدمات اقامتی در کشور ترکیه می باشد: 

  • گواهینامه

  • اخذ گواهینامه ترک

  • اخذ گواهینامه بین المللی آمریکایی

  • دریافت اقامت توریستی

  • دریافت اقامت کاری (چالیشما ایزین)

  • امور شهروندی ترکیه